Zaštita okoliša

Zakonima i pravilnicima iz područja zaštite okoliša propisane su obveze da osoba koja proizvodi i/ili gospodari otpadom mora voditi i čuvati propisanu dokumentaciju o nastanku i tijeku otpada te periodički dostavljati podatke na propisanim obrascima nadležnim tijelima.

Naše usluge obuhvaćaju:

Izrada plana gospodarenja otpadom
Izrada prijava za registar onečišćavanja okoliša
Vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada
Izrada izvješća i vođenje očevidnika za posebne kategorije otpada (ambalažni otpad, otpadna ulja, električni i elektronički otpad, gume, baterije i akumulatori, otpadna vozila),
Savjetovanje o propisnom skladištenju i postupanju s otpadom
Vođenje propisanih evidencija
Savjetovanje sa ciljem racionalizacije poslovanja vezano za segment zaštite okoliša
Podrška pri inspekcijskom nadzoru