Zaštita na radu

Stručne usluge zaštite na radu obuhvaćaju aktivnosti u svrhu sustavnog unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi s radom.

Naše usluge obuhvaćaju:

Izrada procjene rizika iz zaštite na radu
Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
Osposobljavanje poslodavca i ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu
Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu
Osposobljavanje radnika za pružanje Prve pomoći (u suradnji s medicinom rada)
Pregled i ispitivanje radne opreme (strojevi i uređaji, postrojenja itd.)
Pregled i ispitivanje fizikalnih čimbenika (temperatura, relativna vlažnost i brzina strujanja zraka, osvijetljenost, buka i vibracije)
Pregled i ispitivanje kemijskih čimbenika (koncentracija plinova, para, prašina i aerosola)
Pregled i ispitivanje ispravnosti niskonaponskih električnih instalacija
Pregled i ispitivanje učinkovitosti ventilacijskih i klimatizacijskih sustava
Izrada procjene opasnosti pri radu s računalom
Izrada pravilnika zaštite na radu i ostalih normativnih akata iz zaštite na radu
Izrada plana evakuacije i spašavanja
Izrada plana izvođenja radova za građevinske tvrtke
Usluge vođenja poslova zaštite na radu za tvrtke do 50 zaposlenih
Stručna pomoć, praćenje stanja, unutarnji nadzor te ostale poslove na polju zaštite na radu za tvrtke
Usluge koordinatora za zaštitu na radu u fazi projektiranja - koordinator l
Usluge koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova - koordinator II
MTU – minimalni tehnički uvjeti (pregled, ispitivanja, izvješća, stručna pomoć)